วิปัสสนา

เรื่องที่ ๑๑ : ปัญหาน่ารู้ ( ๓ )
โดย : ท่านอาจารย์สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า


ถาม : การปฏิบัติวิปัสสนา จะช่วยแก้กรรมในชาติก่อนได้หรือไม่ ?

ตอบ : ช่วยได้แน่นอน จุดประสงค์สำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนา คือการชะล้างเอาความไม่ บริสุทธิ์เก่าๆ ในจิตใจของท่าน ออกมา ท่านจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรถ้าท่าน ไม่ขจัดความยึดมั่นถือมั่นในจิตของท่านออกให้หมด สังขารเก่าๆที่สะสมไว้ มีแต่จะนำ ให้ท่านเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดไป

ถาม : ขอเรียนถามว่า วิธีปฏิบัติวิปัสสนาที่บรรยายมานั้น มีผลถาวรแค่ไหน ? และสำเร็จได้ ถึงชั้นใด ?

ตอบ : การปฏิบัติด้วยวิธีนี้ สามารถทำให้บรรลุอรหัตผลได้ พระพุทธเจ้าทรงบรรลุอรหัตผล ด้วยวิธีนี้ พระอรหันตสาวกทุกพระองค์ ก็บรรลุได้ด้วยวิธีนี้ไม่มีใครสามารถบรรลุอรหัต ผลได้ ถ้าไม่สามารถขจัดความไม่บริสุทธิ์อออกจากภวังคจิต พระพุทธองค์ทรงรับรอง ไว้ในสติปัฏฐานสูตรว่า "ถ้าท่านปฏิบัติด้วยวิธีนี้ ท่านจะสามารถบรรลุอรหัตผลได้ ภาย ในระยะเวลาตั้งแต่ ๗ วัน ถึง ๗ เดือน หรือ ๗ ปี แล้วแต่ความหนาแน่นของกิเลสเก่า ของท่าน แต่ท่านจะต้องปฏิบัติตามวิธีของพระองค์เท่านั้น คือตลอดเวลาต้องมีสติระลึก รู้อยู่เสมอว่า ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงแท้ เป็นอนิจจัง ท่านจะต้องไม่ยึดติดอยู่กับสังขารอันไม่ เที่ยงแท้ทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด ก็จะต้องระลึกรู้ถึงความไม่เที่ยงแท้ นั้นอยู่ตลอดเวลา
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย