หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ


  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๒๐ : ศีลข้อที่ ๔
  โ ด ย : พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

    เรื่องของศีล ๕ เราว่ามาถึง ๓ ข้อแล้ว ตอนนี้จะเริ่มข้อที่ ๔ อันได้แก่
  มุสาวาทา เวรมณี.......เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ
  ความมุ่งหมาย ศีลข้อนี้ ท่านบัญญัติไว้ เพื่อป้องกันการทำลายประโยชน์ของตนและผู้อื่น
  ด้วยการพูดเท็จ และให้รู้จักรักษาวาจาของตน ให้เป็นที่เชื่อถือได้
  ข้อห้าม เมื่อเพ่งความมุ่งหมายดังกล่าว พึงทราบว่า ในสิกขาบทนี้ท่านห้าม

  ๑. มุสา
  ๒. อนุโลมมุสา
  ๓. ปฏิสสวะ

    การกระทำในข้อ ๑ ศีลขาด การกระทำในข้อ ๒ - ๓ ศีลด่างพร้อย ทางละเมิดศีลมุสา
  มุสา แปลว่า เท็จ ได้แก่ โกหก ส่วนมากเราเข้าใจว่า การพูดโกหก คือใช้ปากพูด แต่ในทาง
  ศีล ท่านหมาย ถึงการทำเท็จทุกอย่าง จะเท็จด้วยการพูด หรือเท็จด้วยการไม่พูดก็ เท็จได้
  ทั้งนั้น เมื่อแยกวิธีทำเท็จแล้ว ก็มีอยู่ ๒ ทางคือ   ทางวาจา และ ทางกาย

  เท็จทางวาจา คือพูดออกมาเป็นคำเท็จ ตรงกับคำโกหกชัดๆ ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้ว
  เท็จทางกาย คือทำเท็จด้วยร่างกาย เช่นเขียนจดหมายโกหก รายงานเท็จ ทำหลักฐานปลอม
  ตีพิมพ์ข่าวเท็จเผยแผ่ ทำเครื่องหมายให้คนอื่นหลงเชื่อ ตลอดจนการใช้ใบ้ ให้คนอื่นเข้าใจ
  ผิดเช่นสั่นศีรษะในเรื่องควรรับ หรือพยักหน้าในเรื่องควรปฏิเสธ หมายความว่า ศีลข้อนี้ ผิด
  ได้ทั้งทางกาย ทั้งทางวาจา แม้อยู่ลำพังคนเดียวก็ผิดได้ คนใบ้พูดไม่เป็นเลยก็ผิดได้
  เลือกหัวข้อ ศีล


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย