หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ


  ศ า ส น พิ ธี : การบรรพชา และอุปสมบทแบบอุกาสะ
  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๗ : คำขอนิสสัย

  
การกล่าวคำขอเป็นศิษย์อยู่ในความดูแลของพระอุปัชฌาย์

       อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
       ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
       ตะตะยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
       อุปัชฌาโย เม ภันเต, โหหิ
       อุปัชฌาโย เม ภันเต, โหหิ
       อุปัชฌาโย เม ภันเต, โหหิ
 
   ต่อไป
 
   พระอุปัชฌาย์ท่านจะกล่าวว่า...       โอปายิกัง
   สามเณรพึงรับว่า...                        สาธุ ภันเต
   พระอุปัชฌาย์ท่านจะกล่าวว่า...       ปะฏิรูปัง
   สามเณรพึงรับว่า...                        สาธุ ภันเต
   พระอุปัชฌาย์ท่านจะกล่าวว่า...       ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ
   สามเณรพึงรับว่า...                        สาธุ ภันเต
 
   เสร็จแล้วสามเณรพึงกล่าวรับเป็นธุระให้พระอุปัชฌาย์ไปเลยว่า
 
       อัชชะตัคเคทานิ เถโร,
       มัยหัง ภาโร,
       อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร.
       อัชชะตัคเคทานิ เถโร,
       มัยหัง ภาโร,
       อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร.
       อัชชะตัคเคทานิ เถโร,
       มัยหัง ภาโร,
       อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร.
 
   เสร็จแล้ว สามเณรพึงกราบลง ๓ หน ลำดับต่อไป พระอุปัชฌาย์ก็จะแนะนำสามเณรไปตาม
 ระเบียบของท่าน ครั้นหลังจากนั้น พระอาจารย์ผู้เป็นกรรมวาจาก็จะเอาบาตรมีสายโยคมาสวม
 คล้องตัวสามเณร ผู้มุ่งอุปสมบท แล้วกล่าววาจาบอกบาตรและจีวรแก่สามเณรไปทีละตอน
 สามเณรผู้มุ่งอุปสมบทพึงกล่าวรับท่านไปทีละตอนเช่นกัน ดังนี้...
 
คำบอก                                          คำรับ

                                  ๑. อะยันเต ปัตโต                              อามะภันเต
                                  ๒. อะยัง สังฆาฏิ                               อามะภันเต
                                  ๓. อะยัง อุตตะราสังโค                      อามะภันเต
                                  ๔. อะยัง อันตะระวาสะโก                  อามะภันเต
 
   ต่อจากนั้นพระอาจารย์ท่านจะบอกให้สามเณรออกไปยืนอยู่ข้างนอก สังฆนิบาตว่า... คัจฉะ
 อะมุมหิ โอภาเส ติฏฐาหิ ดังนี้
 
   สามเณรพึงถอยออกมาลุกขึ้นไปยืนอยู่ในที่ซึ่งถูกกำหนดไว้ พระอาจารย์ท่านก็จะสวดสมมติ
 ตนเป็นผู้ซักซ้อม แล้วลุกขึ้นไปสวดถามซักซ้อมอันตรายิกธรรม
   สามเณรพึงตอบว่า... นัตถิ ภันเต ไป ๕ หน
   ตอบว่า... อามะ ภันเต ไปอีก ๘ หน ดังนี้
 
 
ถาม                                          ตอบ

                                       ๑. กุฏฐัง                                   นัตถิ ภันเต
                                       ๒. คัณโฑ                                 นัตถิ ภันเต
                                       ๓. กิลาโส                                 นัตถิ ภันเต
                                       ๔. โสโส                                   นัตถิ ภันเต
                                       ๕. อะปะมาโร                           นัตถิ ภันเต
 
 
ถาม                                          ตอบ

                                     ๑. มะนุสโสสิ๊                              อามะ ภันเต
                                     ๒. ปุริโสสิ๊                                  อามะ ภันเต
                                     ๓. ภุชิสโสสิ๊                               อามะ ภันเต
                                     ๔. อะนะโนสิ๊                              อามะ ภันเต
                                     ๕. นะสิ๊ ราชะภะโฏ                     อามะ ภันเต
                                     ๖. อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ         อามะ ภันเต
                                     ๗. ปะริปุณณะวีสะติ วัสโสสิ๊        อามะ ภันเต
                                     ๘. ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง     อามะ ภันเต
 
 
ถาม                                          ตอบ

                                     ๑. กินนาโมสิ                            อะหัง ภัตเต... นามะ
                                     ๒. โก นามะ เต อุปัชฌาโย         อุปัชฌาโย เม ภัตเต อายัส... นามะ
 
   ช่องที่... ไว้ช่องแรก พระอุปัชฌาย์ท่านจะตั้งชื่อของอุปสัมปทาเปกขะให้ไว้ก่อนวันบวช
 สมมติตั้งชื่อว่า ฐิตะธัมโม ก็ให้กรอกชื่อนี้ลงไปว่า... อะหัง ภันเต ฐิตะธัมโม นามะ
 
   ช่องที่... ไว้ช่องที่สองนั้น เป็นชื่อของพระอุปัชฌาย์ สมมติชื่อของอุปัชฌาย์ว่า ปัญญาธะโร
 ก็ให้กรอกชื่อลงไปว่า... อุปัชฌา โย เม ภันเต อายัสมา ปัญญาธะโร นามะ
 
   ครั้นสวดซักซ้อมเสร็จแล้ว ท่านจะเข้ามาท่านกลางสงฆ์ แล้วสวดขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะ
 เข้ามา อุปสัมปทาเปกขะพึงเข้ามาในสังคมสันติบาต แล้วนั่งกราบลงตรงหน้าของพระอุปชฌาย์
 ๓ หน เสร็จแล้วนั่งคุกเข่าประนมมือ เปล่งวาจาขออุปสมบท ศาสนพิธี สำหรับภิ

 เลือกหัวข้อ ศาสนพิธี : อุปสมบทพิธี


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย