วิธีทำวัตรเช้า
๑ : คำบูชาพระรัตนตรัย

ศ า ส น พิ ธี : วิธีทำวัตรเช้า
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑ : คำบูชาพระรัตนตรัย


นั่งคุกเข่าประนมมือ ขณะประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วกราบลงพร้อมกัน ๓ หน ประธานกล่าวคำบูชา ว่าตามประธานไปทีละตอน ดังนี้...

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ฯ
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม ฯ
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ฯ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง ฯ
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ ฯ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ฯ
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา ฯ
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ ฯ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา ฯ
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบลงพร้อมกัน ๑ หน)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบลงพร้อมกัน ๑ หน)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบลงพร้อมกัน ๑ หน)

ประธานกล่าวคำบูชาคนเดียวว่า...

ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา ฯ
โย โน ภะคะวา สัตถา ฯ
ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ ฯ
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง อะภิปูชะยามะ ฯหัวข้อย่อย + วิธีทำวัตรเช้า

ศาสนพิธี : อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีล
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย