วิธีทำวัตรเช้า
๒ : ปุพพภาคนมการ

ศ า ส น พิ ธี : วิธีทำวัตรเช้า
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๒ : ปุพพภาคนมการ


คำกล่าวเชิญชวนนมัสการพระรัตนตรัย

ประธานเชิญชวนกล่าวคำนมัสการขึ้นก่อนว่า...

หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต
ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ

กล่าวรับขึ้นพร้อมกันว่า...

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (กราบลงพร้อมกัน ๑ หน)หัวข้อย่อย + วิธีทำวัตรเช้า

ศาสนพิธี : อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีล
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย