กิจวัตรภิกษุ ๑๐ อย่าง
๑ : เนื้อที่ภิกษุไม่ควรฉัน ๑๐ อย่าง

ศ า ส น พิ ธี : กิจวัตรภิกษุ ๑๐ อย่าง
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑ : เนื้อที่ภิกษุไม่ควรฉัน ๑๐ อย่าง


มังสะ ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นของต้องห้าม ท่านห้ามภิกษุรับประเคนและห้ามฉัน เนื้อเหล่านั้นมี อยู่ดังนี้ คือ

๑. เนื้อมนุษย์
๒. เนื้อช้าง
๓. เนื้อม้า
๔. เนื้อสุนัข
๕. เนื้องู
๖. เนื้อราชสีห์
๗. เนื้อหมี
๘. เนื้อเสือโคร่ง
๙. เนื้อเสือดาว
๑๐. เนื้อเสือเหลือง


หัวข้อย่อย + การแสดงอาบัติ

ศาสนพิธี : อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีล
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย