หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ


  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑๓ : อุบายอันแยบคาย
  โ ด ย : พระอริยคุณาธาร สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนกวาง

    "การอบรมจิตให้เป็นสมาธิและฌานนั้น ย่อมต้องอาศัยอุบายอันแยบคาย จึงจะสำเร็จง่าย
 อุบายอันแยบคายนั้น ท่านเรียกว่า กรรมฐาน ท่านแยกไว้เป็น 2 ประเภท คือ สมถกรรมฐาน
 ประเภทหนึ่ง วิปัสสนากรรมฐาน ประเภทหนึ่ง
   แต่ในที่นี้ จะกล่าวเฉพาะแต่ สมถกรรมฐาน ซึ่งเป็นประเภทอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิและฌาน
 เท่านั้นการอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิและฌาน ตามหลักสมถกรรมฐานจัดเป็นเหตุเบื้องต้นของ
 ฌาน จะข้ามเลยไปเสียมิได้ จำเป็นต้องใช้สมถกรรมฐานข้อหนึ่งหรือหลายข้อ เป็นเครื่อง
 อบรมจิตใจเสมอไป จิตใจจึงจะเป็นสมาธิและฌานได้ดังประสงค์

   สมถกรรมฐาน นั้น พระบรมศาสดาตรัสไว้ในที่ต่างๆ โดยปริยายหลายหลาก พระโบราณา
 จารย์ประมวลมาไว้ในที่เดียวกัน มีจำนวนถึง ๔๐ ประการ จัดเป็น ๗ หมวด คือ
        กสิณ ๑๐
        อสุภะ ๑๐
        อนุสติ ๑๐
        อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑
        จตุธาตุววัตถาน ๑
        พรหมวิหาร ๔
        อรูปกรรมฐาน ๔
   มีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปการที่แสดงอุบายทำความสงบใจไว้มากเช่นนี้ก็เพื่อให้เหมาะ
 แก่จริตอัธยาศัยของเวไนย ซึ่งมีจริตอัธยาศัยต่างๆกัน มิได้หมายให้ทุกคนเจริญทั้ง ๔๐
 ประการจนครบ
   สมถกรรมฐานทั้ง ๗ หมวด นั้น หมวดแรกก็คือหมวดของ กสิณ ๑๐ ส่วนรายละเอียด
 และวิธีปฏิบัติ จะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้ในตอนต่อไปครับ


 เลือกอ่าน สมาธิ ที่นี่.


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย