หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ


  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑ : "วิธีฝึกสมาธิขณะเดิน"
  โ ด ย : ห้องสมาธิธรรมะไทย

ปัญหาอย่างหนึ่งของคนฝึกสมาธิ ไม่ได้อยู่ที่ วิธีการฝึก แต่อยู่ที่เวลาที่จะฝึก บางคนก็บอกว่า ตัวเองหาเวลา ที่จะฝึกสมาธิไม่ค่อยได้ ความจริงเรื่องเวลานี้ ไม่มีปัญหาเลย ถ้าเราคิดจะฝึกจริงๆ อย่างนั่งรถนี่  ก็ทำได้เดินไปไหนมาไหน ก็ทำได้ ลืมตา ก็ทำได้ ยืนอยู่ก็ทำได้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งขาขวา ทับขาซ้าย มือขวาวางทับมือซ้ายเสมอไป ในเมื่อ สมาธิทำได้ทุกอิริยาบถเช่นนี้ จะอ้างว่าเวลา ไม่มี คงจะอ้างไม่ได้ เพราะ อยู่ที่ไหนๆ ถ้าจะทำสมาธิ ก็ทำได้ทั้งนั้น แม้แต่ ในเวลาเดิน

    อย่างเวลา ที่เราจะทำ สมาธิในเวลาเดินนี่ เราอาจจะกำหนดเวลาทำสมาธิด้วยวิธีนี้ก็ได้คือ
 นับช่วง เสาไฟฟ้าโดยให้เราตั้งใจว่า ขณะที่เราเดินจากเสาไฟฟ้าต้นนี้ ไปยังเสาไฟฟ้าอีกต้น
 หนึ่ง เราจะนึกถึงแต่ลมหายใจอย่างเดียว หรือ นึกถึงอาการ ก้าวของขา อย่างเดียวก็ได้ โดย
 ไม่ไปนึกถึงเรื่องอื่น เมื่อตั้งใจแล้ว ก็จงพยายามทำให้ได้ เหมือนดังที่ตั้งใจ

    ถ้าช่วงเสาไฟฟ้าหนึ่งทำได้ โดยที่ใจไม่วอกแวกไปนึกถึงเรื่องอื่น ต่อไปก็ให้เพิ่มการกำหนด
 จาก ๑ ช่วงเสาไฟฟ้า ก็เป็น ๒ ช่วงเสาไฟฟ้า และ จาก ๒ ช่วงเสาไฟฟ้า ก็เพิ่มเป็น ๓ ช่วง
 เสาไฟฟ้า... ๔ ช่วงเสาไฟฟ้า... ๕ ช่วงเสาไฟฟ้า ไปเรื่อยๆ การทำอย่างนี้ จะเป็นการช่วย
 ทรงอารมณ์สมาธิ แม้ในขณะที่เดิน วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ขยันเดิน แทนที่จะเดินโดยปล่อย
 จิตใจ ให้คิดเรื่อยเปื่อย ก็ให้เดินไป พร้อมกับ ให้มีสติกำกับใจไปด้วย จะได้เป็นการเดินอย่าง
 มีค่า ไม่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์


 เลือกอ่าน สมาธิ ที่นี่.


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย