พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ชุด เสขะปฏิปทา


เสขะปฏิปทา ปี ๔๕ แผ่น ๑

    01.เสขะปฏิปทาฟ้าสนธยา๑ธ.ค.๔๕.mp3

    02.เสขะปฏิปทาก่อนฟ้าสาง๒ธ.ค๔๕.mp3

    03.เสขะปฏิปทาฟ้าสนธยา๒ธ.ค.๔๕.mp3

    04.เสขะปฏิปทาก่อนฟ้าสาง๓ธ.ค.๔๕.mp3

    05.เสขะปฏิปทาฟ้าสนธยา๓ธ.ค.๔๕.mp3

    06.เสขะปฏิปทาก่อนฟ้าสาง๔ธ.ค.๔๕.mp3

    07.เสขะปฏิปทาฟ้าสนธยา๔ธ.ค.๔๕.mp3

    08.เสขะปฏิปทาก่อนฟ้าสาง๕ธ.ค.๔๕.mp3

    09.เสขะปฏิปทาฟ้าสนธยา๕ธ.ค.๔๕.mp3


เสขะปฏิปทา ปี ๔๕ แผ่น ๒

    01.เสขะปฏิปทาก่อนฟ้าสาง๖ธ.ค.๔๕.mp3

    02.เสขะปฏิปทาฟ้าสนธยา๖ธ.ค.๔๕.mp3

    03.เสขะปฏิปทาก่อนฟ้าสาง๗ธ.ค.๔๕.mp3

    04.เสขะปฏิปทาฟ้าสนธยา๗ธ.ค.๔๕.mp3

    05.เสขะปฏิปทาก่อนฟ้าสาง๘ธ.ค.๔๕.mp3

    06.เสขะปฏิปทาฟ้าสนธยา๘ธ.ค.๔๕.mp3

    07.เสขะปฏิปทาก่อนฟ้าสาง๙ธ.ค.๔๕.mp3

    08.เสขะปฏิปทาก่อนฟ้าสาง๑๐ธ.ค.๔๕.mp3

    09.เสขะปฏิปทาอนุโมทนาคาถา๘ธ.ค.๔๕.mp3


เสขะปฏิปทา ปี ๔๗ แผ่น ๑

    01.ปฐมนิเทศ.mp3

    02.ปฐมนิเทศ.mp3

    03.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์.mp3

    04.จรณะ 15.mp3

    05.จรณะ 15.mp3

    06.อานาปานสติ.mp3

    07.อานาปานสติ.mp3

    08.เทคนิคของการเจริญสมาธิ.mp3

    09.เทคนิคของการเจริญสาธิ.mp3

    10.ชีวิตนี้จิตเป็นผู้นำไป.mp3

    11.ชีวิตนี้จิตเป็นผู้นำไป.mp3

    12.การศึกษาเสขะธรรม.mp3

    13.การศึกษาเสขะธรรม.mp3

    14.คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม.mp3

    15.คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม.mp3


เสขะปฏิปทา ปี ๔๗ แผ่น ๒

    01.การเพ่งให้เกิดปัญญา.mp3

    02.การเพ่งให้เกิดปัญญา.mp3

    03.การฝึกตน.mp3

    04.การฝึกตน.mp3

    05.บูรณาการการศึกษา.mp3

    06.บูรณาการการศึกษา.mp3

    07.ภัทเทกรัตตคาถา47-1.mp3

    08.ภัทเทกรัตตคาถา47-2.mp3

    09.บูรณาการการศึกษา ๒.mp3

    10.ธัมมปริยายะคาถา.mp3

    11.อริยวัฑฒิธรรม ๕.mp3

    12.อริยวัฑฒิธรรม ๕.mp3

    13.การศึกษาฯ.mp3

    14.การศึกษาฯ.mp3


เสขะปฏิปทา ปี ๔๘ แผ่น ๑

    001 ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ 1.mp3

    001 ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ 2.mp3

    001ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ 3.mp3

    001ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ 4.mp3

    002 สภาพแห่งบุญ 1.mp3

    002 สภาพแห่งบุญ 2.mp3

    003 สัจจธรรม 1.mp3

    003 สัจจธรรม 2.mp3

    004 ทานของบัณฑิต 1.mp3

    004 ทานของบัณฑิต 2.mp3

    005 บูรณาการแห่งสมาธิภาวนา 1.mp3

    005 บูรณาการแห่งสมาธิภาวนา 2.mp3

    006 บุคคล 3 จำพวก 1.mp3

    006 บุคคล 3 จำพวก 2.mp3

    007 อานาปานสติ1.mp3

    007 อานาปานสติ2.mp3

    008 จรณะ 15 1.mp3

    008 จรณะ 15 2.mp3

    009 บุญถวายศาลาเสขะปฏิปทา 13.mp3

    010 สืบต่อบุญด้วยบุญ 1.mp3

    010 สืบต่อบุญด้วยบุญ 2.mp3


เสขะปฏิปทา ปี ๔๘ แผ่น ๒

    001 บุญสิกขา-ไตรสิกขา 1.mp3

    001 บุญสิกขา-ไตรสิกขา 2.mp3

    002 อานาปานสติ 1.mp3

    002 อานาปานสติ 2.mp3

    002 อานาปานสติ 3.mp3

    002 อานาปานสติ 4.mp3

    003 อานาปานสติ 16 ขั้นตอน 1.mp3

    003 อานาปานสติ 16 ขั้นตอน 2.mp3

    004 การดำเนินชีวิต 1.mp3

    004 การดำเนินชีวิต 2.mp3

    004 การดำเนินชีวิต 3.mp3

    005 บุญ เสขะปฏิปทา 1.mp3

    005 บุญ เสขะปฏิปทา 2.mp3

    006 การพัฒนากรรม 1.mp3

    006 การพัฒนากรรม 2.mp3

    007 ประสบการอานาปานสติ.mp3

    008 แก่นสารแห่งชีวิต 1.mp3

    008 แก่นสารแห่งชีวิต 2.mp3

    008 แก่นสารแห่งชีวิต 3.mp3

    008 แก่นสารแห่งชีวิต 4.mp3

    008 แก่นสารแห่งชีวิต 5.mp3

    008 แก่นสารแห่งชีวิต 6.mp3


เสขะปฏิปทา ปี ๔๘ แผ่น ๓

    01.อนุโมทนาเสขะ 48.mp3

    02.อนุโมทนาเสขะ 48.mp3

    03.อนุโมทนาเสขะ 48.mp3

    04.อนุโมทนาเสขะ 48.mp3

    05.อนุโมทนาเสขะ 48.mp3

    06.อนุโมทนาเสขะ 48.mp3

    07.อนุโมทนาเสขะ 48(เจ้าคุณ).mp3

    08.อนุโมทนาเสขะ 48(อ.จรัญ).mp3

    09.อนุโมทนาเสขะ 48(อ.สุโข).mp3

    10.พระมหาทองรัตน์.mp3

    11.พระคุณแม่(อ.สุโข).mp3

    12.ทำบุญเพิ่ม.mp3


เสขะปฏิปทา ปี ๔๙

    01..ความไม่ประมาท-1.mp3

    02.ความไม่ประมาท-2.mp3

    03.ความไม่ประมาท-3.mp3

    04.หลักการคารวะตา-1.mp3

    05.หลักการคารวะตา-2.mp3

    06.หลักการคารวะตา-3.mp3

    07.หลักการคารวะตา-4.mp3

    08.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี49-1.mp3

    09.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี49-2.mp3

    10.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี49-3.mp3

    11.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี49-4.mp3

    12.บุญรักษา อ.สุโข (วันที่ 11).mp3

    13.ความดีที่ต้องรีบกระทำ อ.จรัญ.mp3

    14.หน้าที่ของนักบวช-1.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทย


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย