พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ชุด ธรรมเทศนา ปี 2547


นานาสารธรรม 2547

    วันบูรพาจารย์ 47-1.mp3

    วันบูรพาจารย์ 47-2.mp3

    วันบูรพาจารย์ 47-3.mp3

    วันบูรพาจารย์ 47-4.mp3

    วันบูรพาจารย์ 47-5.mp3

    วันบูรพาจารย์ 47-6.mp3

    อบรมครู 01.mp3

    อบรมครู 02.mp3

    อบรมครู 03.mp3

    อบรมครู 04.mp3

    อบรมครู 05.mp3

    อบรมครู 06.mp3

    อบรมครู 07.mp3


เทศนาธรรม ปี 47 ชุด 1

    01.ปฐมนิเทศ ตอนที่ ๑.mp3

    02.ปฐมนิเทศ ตอนที่ ๒.mp3

    03.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์.mp3

    04.จรณะ 15 ตอนที่ ๑.mp3

    05.จรณะ 15 ตอนที่ ๒.mp3

    06.อานาปานสติ ตอนที่ ๑.mp3

    07.อานาปานสติ ตอนที่ ๒.mp3

    08.เทคนิคของการเจริญสมาธิ ตอนที่ ๑.mp3

    09.เทคนิคของการเจริญสาธิ ตอนที่ ๒.mp3

    10.ชีวิตนี้จิตเป็นผู้นำไป ตอนที่ ๑.mp3

    11.ชีวิตนี้จิตเป็นผู้นำไป ตอนที่ ๒.mp3

    12.การศึกษาเสขะธรรม ตอนที่ ๑.mp3

    13.การศึกษาเสขะธรรม ตอนที่ ๒.mp3

    14.คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม ตอนที่ ๑.mp3

    15.คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม ตอนที่ ๒.mp3


เทศนาธรรม ปี 47 ชุด 2

    06.บูรณาการการศึกษา.mp3

    07.ภัทเทกรัตตคาถา.mp3

    08.ภัทเทกรัตตคาถา.mp3

    12.อริยวัฑฒิธรรม ๕.mp3

    13.การศึกษาฯ.mp3

    14.การศึกษาฯ.mp3


เทศนาธรรม ปี 47 ชุด 3

    01.บุญขอดสิม (ผูกพัทธสีมา).mp3

    02.บวชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต.mp3

    03.ทานปริทัศน์.mp3

    04.พุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทย ๑.mp3

    05.พุทธศาสนากับค่านิยของครูไทย ๒.mp3

    06.อานิสงส์ของบุญกฐิน ๑.mp3

    07.อานิสงส์ของบุญกฐิน ๒.mp3


เทศนาในพรรษา 2547

    01.กัลยาณธรรม ๑.mp3

    02.กัลยาณธรรม ๒.mp3

    03.อย่าให้ขณะล่วงเลยไป ๑.mp3

    04.อย่าให้ขณะล่วงเลยไป ๒.mp3

    05.สัมมาทิฏฐิ ๑.mp3

    06.สัมมาทิฏฐิ ๒.mp3

    07.แนวทางแห่งการปฏิบัติ ๑.mp3

    08.แนวทางแห่งการปฏิบัติ ๒.mp3

    09.บุญกิริยา.mp3

    10.อานาปานสติ.mp3

    11.รุ่งอรุณแห่งพรหมจรรย์.mp3

    12.บูรพาจารย์.mp3

    13.อบรมครู ๑.mp3

    14.อบรมครู ๒.mp3

    15.อบรมครู ๓.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทย


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย