หน้าแรก เสียงธรรม อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม


อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม


ธรรมบรรยายเสียง mp3 จากคอร์สปฏิบัติธรรม 

ในคอร์ส “ทุบเปลือกทำลายเม็ด” คอร์สปฏิบัติธรรมนี้
บรรยายเมื่อวันที่ 9-15 มีนาคม 2556 ณ ยุวพุทธิกสมาคม
ธรรมบรรยายโดยท่านอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

เนื้อหาในคอร์สปฏิบัติธรรมนี้จะประกอบไปด้วย

– โผฏฐัพพะ
– อริยมรรคมีองค์ ๘
– อริยมรรคเชื่อมโยงอริยสัจ
– สังโยชน์ ๑๐
– ปฏิจจสมุปบาท
– บุญคืออะไร บุญแปลว่าอะไร
– ภูมิธรรมพระโสดาบัน
– ม้ากระจอกและม้าอาชาไนย
– พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป


คลิกฟัง / ดาวน์โหลด

ตอนที่ 1 : คลิกฟัง

ตอนที่ 2 : คลิกฟัง

ตอนที่ 3 : คลิกฟัง

ตอนที่ 4 : คลิกฟัง

ตอนที่ 5 : คลิกฟัง

ตอนที่ 6 : คลิกฟัง

ตอนที่ 7 : คลิกฟัง

ตอนที่ 8 : คลิกฟัง

ตอนที่ 9 : คลิกฟัง

ตอนที่ 10 : คลิกฟัง

ตอนที่ 11 : คลิกฟัง

ตอนที่ 12 : คลิกฟัง

ตอนที่ 13 : คลิกฟัง

ตอนที่ 14 : คลิกฟัง

ตอนที่ 15 : คลิกฟัง

ตอนที่ 16 : คลิกฟัง

ตอนที่ 17 : คลิกฟัง

ตอนที่ 18 : คลิกฟัง

ตอนที่ 19 : คลิกฟัง

ตอนที่ 20 : คลิกฟัง

ตอนที่ 21 : คลิกฟัง

ตอนที่ 22 : คลิกฟัง

ตอนที่ 23 : คลิกฟัง

ตอนที่ 24 : คลิกฟัง

ตอนที่ 25 : คลิกฟัง

ตอนที่ 26 : คลิกฟัง

ตอนที่ 27 : คลิกฟัง

ที่มา : https://makkanuka.wordpress.com/2015/02/19/destroy-seed/

 หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย