พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก กวีธรรมะ  กวีธรรมะเก่า

กวีธรรมะ เพิ่มบทกวีธรรมะ - new post 
 ^ กวีที่  หัวข้อกวีธรรมะ โดย   ^ อ่าน    ^ ตอบ   ^ ผู้ตอบล่าสุด 
0549 ความไม่แปลกในมนุษย์ chai-aroon
1 พ.ย. 2557 เวลา 05:10 น.
22 0 -
0548 คุณวา จาตฺตโน คุณ ผู้มีความดี จงรักษาความดีของตนไว้ chai-aroon
31 ต.ค. 2557 เวลา 03:08 น.
22 0 -
0547 อโมฆํ ทิวสํ กยิรา เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า chai-aroon
30 ต.ค. 2557 เวลา 04:55 น.
51 0 -
0546 นานาคตสุขาวโห ความเศร้าโศกไม่นำมาซึ่งความสุขในอนาคต chai-aroon
29 ต.ค. 2557 เวลา 05:02 น.
69 0 -
0545 น หิยติ สจฺจปรกฺกโม มุนิ นะ หิยะติ สัดจะปะรักกะโม มุนิ คนมีความรู้ บากบั่นและจริงจัง ย่อมไม่ตกต่ำ chai-aroon
28 ต.ค. 2557 เวลา 05:20 น.
72 0 -
0544 นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺเต อตฺถา อจฺเจนติ นักขัตตัง ปฏิมาเนนเต อัตถา อัจเจนติ ผู้ที่ละทิ้งการงาน ย่อมเสีย chai-aroon
27 ต.ค. 2557 เวลา 03:02 น.
77 0 -
0543 พระอรหันต์แต่ละท่านบรรลุธรรมด้วยวิธีที่่ต่างกัน แต่สุดท้ายไปที่เดียวกัน คือ นิพพาน chai-aroon
26 ต.ค. 2557 เวลา 05:16 น.
92 0 -
0542 ธรรมะในการครองเรือนให้มีความสุข chai-aroon
25 ต.ค. 2557 เวลา 05:47 น.
154 0 -
0541 สณฺหํ คิรํ อตฺถาวหํ ปมุญฺจ ควรเปล่งวาจาให้ไพเราะที่มีประโยชน์ chai-aroon
25 ต.ค. 2557 เวลา 05:24 น.
82 0 -
0540 สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ฝ่ายของตนเห็นยาก chai-aroon
25 ต.ค. 2557 เวลา 05:04 น.
82 0 -
0539 อุฏฺฐานวโต สตีมโต สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยัน มีสติ มีการงานสะอาด chai-aroon
25 ต.ค. 2557 เวลา 04:30 น.
73 0 -
0538 เตน โส กิตฺตึ ปปฺโปติ เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ เพราะการสงเคราะห์นั้น เขาย่อมได้เกียรติ ละไปแล้วย่อมบันเทิง chai-aroon
25 ต.ค. 2557 เวลา 04:08 น.
64 0 -
0537 คุณวา จาตฺตโน คุณ ผู้มีความดี จงรักษาความดีของตนไว้ chai-aroon
25 ต.ค. 2557 เวลา 03:43 น.
62 0 -
0536 น อุชุภูตา วิตถํ ภณนฺติ คนตรงไม่พูดคลาดความจริง chai-aroon
25 ต.ค. 2557 เวลา 03:27 น.
50 0 -
0535 กลอนธรรมะอ่านง่าย ๆ เรื่อง ภูริทัตชาดก pradin
24 ต.ค. 2557 เวลา 20:25 น.
46 0 -
0534 รักษาศีลเป็นสำคัญ pradin
24 ต.ค. 2557 เวลา 20:22 น.
34 0 -
0533 ชีวิตติดในกรรม นั่งสมาธิพิจารณาแล้วจะเข้าใจอย่างดี chai-aroon
24 ต.ค. 2557 เวลา 05:20 น.
59 0 -
0532 เคล็ดลับความสุขด้วยบันได 4 ขั้น แบบโลกๆ chai-aroon
23 ต.ค. 2557 เวลา 05:08 น.
101 0 -
0531 สำหรับคนว่าง วันพระเราควรทำอะไรกัน chai-aroon
22 ต.ค. 2557 เวลา 05:16 น.
107 0 -
0530 ไม่ว่าง ไม่มีเวลา วันพระเราควรทำอะไรกัน chai-aroon
22 ต.ค. 2557 เวลา 04:47 น.
98 0 -
0529 เหตุผลเป็นสิ่งดี ต้องไม่มีตนเป็นตั้ง chai-aroon
21 ต.ค. 2557 เวลา 05:35 น.
102 1 ป่าปี๋
21 ต.ค. 2557 เวลา 09:30 น.
0528 เรียนรู้หลายด้าน รับศาตร์อื่นบ้าง จะคิดบวกได้ง่าย chai-aroon
20 ต.ค. 2557 เวลา 05:52 น.
140 0 -
0527 คนโง่ กับคนฉลาด ใครมีมากกว่ากัน? chai-aroon
19 ต.ค. 2557 เวลา 04:29 น.
164 1 ป่าปี๋
20 ต.ค. 2557 เวลา 10:56 น.
0526 ปัตตานุโมทนามัย หนึ่งในบุญกริยาวัตถุ chai-aroon
18 ต.ค. 2557 เวลา 04:42 น.
129 1 ป่าปี๋
18 ต.ค. 2557 เวลา 09:55 น.
0525 เชิญร่วมแสดงมุทิตาวันเกิด ท่านเช่นนั้น 17 ตค.(2557) ป่าปี๋
17 ต.ค. 2557 เวลา 17:38 น.
105 0 -
0524 สมณะควรทำอะไรกันบ้าง? (ตอนจบ) chai-aroon
17 ต.ค. 2557 เวลา 04:08 น.
89 0 -
0523 สมณะควรทำอะไรกันบ้าง? (ตอนที่ 8) chai-aroon
17 ต.ค. 2557 เวลา 03:39 น.
89 0 -
0522 ๒๖ การฟังธรรมตามกาล(วันนี้วันพระ) ป่าปี๋
16 ต.ค. 2557 เวลา 10:20 น.
120 0 -
0521 สมณะควรทำอะไรกันบ้าง? (ตอนที่ 7) chai-aroon
16 ต.ค. 2557 เวลา 05:45 น.
89 0 -
0520 สมณะควรทำอะไรกันบ้าง? (ตอนที่ 6) chai-aroon
16 ต.ค. 2557 เวลา 05:06 น.
82 0 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  ถัดไป ข่าวในแวดวงศาสนา . . .
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย