พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้า  พระไตรปิฎก  พระธรรม  ธรรมะปฏิบัติ  ศาสนพิธี  วันสำคัญทางศาสนา  ทำเนียบวัดไทย  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 โอวาทธรรมหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
 วางวิมุติ สมมุติลงได้ที่ใด ที่นั่น.! คือที่ร่มเย็นที่สุด
 โอวาทธรรมหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
 เวทนานุปัสสนา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
กลัวตายก็ทุกข์ใจเปล่าๆ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
พิจารณาให้เห็นความทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
กำหนดอยู่ในปัจจุบัน : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
การบวชเหมือนพายเรือทวนกระแสน้ำ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
จะมีใครรู้ ลิขิตฟ้า
ฝึกตนให้อ่อนโยน : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
เกิดมาสร้างบารมี : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
สิ่งใดที่ล่วงไปแล้วมันก็ดับไปแล้ว : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
เมื่อรู้ว่าตนจะตาย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ชาติความเกิดเป็นทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
"ทางสายพระพุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
จิตเดิมนี้ผ่องใส : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ตัวบุญแท้จริงกับอาการของบุญ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 เชื่อความเห็นตนหมดไม่ได้เพราะยังมีกิเลส : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 อย่าลืมจิตตัวเอง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลละกิเลส : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ใจผ่องใสได้เพราะมีสติสัมปชัญญะ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 รักษาใจนี้แล้วได้ทุกอย่าง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้เลย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 วัฒนธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยเปลี่ยน : หลวงพ่อชา สุภัทโท
 มรรค คือ สงบ..ผล คือ สุข : หลวงปู่เพียร วิริโย
 ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ไม่เที่ยง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 โชคดีลาภดีวาสนาดีที่พบพระพุทธศาสนา : หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป
 ทุกคนมีหน้าที่ควบคุมจิต : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 พุทโธอยู่ที่ไหน ใจเราอยู่ที่นั้น : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 พระพุทธเจ้า คือ บุคคลที่น่าอัศจรรย์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 โอวาทย่อของพระพุทธเจ้า : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 หลวงปู่จ่ายเอง : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
  บุญไม่พอ ปัญญาไม่เกิด : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
  ให้ตายไปอย่างบริสุทธิ์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ทิพยโอสถ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 ทวนกระแสตัณหา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ใจเป็นธรรม คือ ใจเป็นกลาง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 มีบุญกุศลเป็นกำลังใจแล้วจะไม่ถอยความเพียรเลย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ปรับปรุงลมภายใน : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 ภูมิพระพุทธเจ้ากับภูมิพระสาวก : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 รูปขี้ร้ายทั้งรูปสวยรูปงามก็ล้วนแต่ไม่เที่ยง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 จิตกับกาย : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
  จิตที่รับอารมณ์ภายนอก : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 อย่าลังเลสงสัยในข้อวัตรต่างๆ : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 รักษาจิตให้ดีอย่างเดียว : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 ถ้าใจอยู่กับที่ นิวรณ์ก็เกิดไม่ได้ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 สัจจะเป็นยอดของบารมีทั้งหลาย : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 รักษาบุญกุศลด้วยการภาวนา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 เมตตาอัปปมัญญา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
  เห็นนั่นเห็นนี่อย่าไปหลงดีใจ : หลวงปู่ประไพร สุภโร


จีรัง กรุ๊ป

เพจธรรมะไทย


 ธรรมะไทย