"ผลของความไม่มีศีล" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12   24 ม.ค. 2562

 "ผลของความไม่มีศีล"

" .. "ความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสย่อมเกิดแต่ความไม่มีศีล" ความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใส "เป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ คือความไมมีศีล ความไม่มีศีลเป็นการทำใหจิตใจเศร้าหมองไม่เบิกบานเป็นสุข"

ความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใส แสดงถึงความมีจิตใจเศร้าหมองไม่เบิกบานเป็นสุข "ผู้ทำเหตุคือความไม่มีศีลย่อมได้รับผลเป็นผู้มีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใส" ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ .. "

"แสงส่องใจ ๒๕๓๓"

สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 DT014902

วิริยะ12

24 ม.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  3627 

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย