"ศีล คือเจตนางดเว้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12   5 ม.ค. 2563

 
"ศีล คือเจตนางดเว้น"

" .. ศีลในที่นี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปวัดไปสมาทานกับพระก็ได้ "เรารู้จักข้องดเว้นรู้จักโทษนั้น ๆ" คือ "โทษห้าประการเรียกว่าศีลห้า โทษแปดประการเรียกว่าศีลแปด"

"ขอให้เข้าใจงดเว้นจากโทษเรียกว่าศีล" จิตเราตั้งเจตนางดเว้นจากโทษนั้น ๆ จึงจะเป็นศีล "ไม่ใช่เราอยู่เฉย ๆ เราจะเป็นศีลเลย" เราอยู่เฉย ๆ "ไม่ได้ทำอะไรเลย เรียกว่าเป็นศีลไม่ได้"

เราไม่ได้ทำ "เราตั้งเจตนาว่าเราไม่ทำความชั่วหรือบาปนั้น ๆ ข้อ ๑ ถึง ๕ เราไม่ได้ทำเรายินดีพอใจ อย่างนี้จึงจะเป็นศีล"

"สนทนาธรรม สิงคโปร์"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 DT014902

วิริยะ12

5 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  3994 

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย