ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
  "อยู่ด้วยกัน อย่าเอาทิฏฐิมานะมาอวดกัน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "บุญแก้ความกลัวตาย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "บุญอันเลิศ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "จงมีสติเมื่อเกิดความโกรธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "กิเลสเกิดจากจิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "จิตเป็นของฝึกได้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "คำว่าฌานนี่ หมายถึงอะไร" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "หลงอำนาจ หลงโลกธรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ความอยากของจิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ใจสอนใจ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ไฟในใจ ไหม้ข้ามภพข้ามชาติ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "ตั้งใจมั่น กับตั้งจิตมั่น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ภาวนา คือการพิจารณา" (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
 "ปัญญา ความแยบคายของจิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ท่านสอนเรื่องกายกับใจ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "ความประมาทในการพูด" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "สติสำคัญมาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "กามนี้ให้ความทุกข์ ตั้งแต่เกิดจนตาย" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "ความหลงนั้นก็คือไม่มีสติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ทุกข์เพราะความคิดที่ผิด" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "การภาวนา เป็นของเบา" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย