ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "ละโกรธได้ ใจเป็นสุข" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "ศีลทำมนุษย์ให้เป็นเทวดา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "คนมักโกรธย่อมอยู่เป็นทุกข์" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ยอดของมรรค ยอดของสมุทัย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "จิต เป็นแก่นของชีวิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "หมาไล่เนื้อ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "ธรรมกำกับใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ปฏิปัตติ ปุจฉาวิสัชนา" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 "ความดับนี่แหละคือนิพพาน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ทำไมบุญจึงต้องละ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ธรรมอยู่ที่ตัวเรา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 นิยโตบุคคล-อนิยโตบุคคล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 "ภาวนาได้ทุกลมหายใจ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "อารมณ์เหมือนงูพิษ" (หลวงปู่ชาสุภัทโท)
 "ผู้มีสติแล้ว จิตจะวางเฉยได้" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "จิตนี้ฝึกได้สอนได้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ทำดีต้องได้ดีเสมอ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ความหลง พาไปสู่อบายภูมิ" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
 "ผู้มีศีล เป็นผู้หมดเวรหมดภัย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ความสูญกับความบริสุทธิ์ต่างกัน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ให้ตั้งสัจจะอธิษฐาน" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย