ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "ร่างกาย คือก้อนธรรม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ความสุขทางใจ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ภาวนา ยอดของบารมี" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "สงบใจด้วยพุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ทำบุญเพื่อละความตะหนี่" (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี)
 "อย่าประมาท" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
 "สงบเพราะการปล่อยวาง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "คุณของปัญญา" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ใจเป็นนาย กายวาจาเป็นบ่าว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 พระธรรมวินัย ตัวแทนครูอาจารย์" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "ให้พากันสงบใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "พุทโธ คาถาดับไฟนรก" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ความบริสุทธิ์ของจิต" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "๘๔ ผู้ประมาท คือผู้ขาดสติ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "เป็นทุกข์เพราะใจไม่สงบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ความพอ พอที่ใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "โลกนี้มีแต่ทุกข์" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "ทำจิตให้สงบ ทำได้ยาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "อย่าไปแก้กิเลสคนอื่น" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ตรงไปตรงมา แต่คนไม่ชอบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "คำสัตย์นี้สำคัญมาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย