ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "พุทโธ เป็นอย่างไร" (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล)
 "๐๔ ให้ดูลมหายใจ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "โลกียะปัญญา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 จิตดวงนี้ไม่เคยตาย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "หัวล้านเกินครู" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
 "ศิลกับหิริโอตตัปปะ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ภาวนาพุทโธ เพื่อให้บุญเกิด" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "รวมอยู่ที่ใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "รักษาธรรม คือรักษาจิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ความชั่วเหมือนน้ำ ไหลลงที่ต่ำเสมอ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ความเมตตากับศีล" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "อย่าประมาทเรื่องความตาย" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
  "การให้ชีวิต ไม่คิดเบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "หลวงปู่เล่าว่า" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ไม่ติดดีติดชั่ว หมดทุกข์หมดอยาก" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "เหตุแห่งทุกข์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ผู้ไม่รักตน ทำลายตน" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "สามทัพธรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "การละกิเลสยากมาก เพราะเหตุใด" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "สติกับความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ห้ามมิให้ทำลายชีวิตร่างกาย" (สมเด็จพระญาณสังวร)


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย