ธรรมะจากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "อานิสงส์แผ่เมตตาจิต" (หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร)
 "ปัญญาแท้" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ทุกข์เพราะขันธ์ห้า" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ปลงกรรมฐาน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ทำให้ทุกข์สิ้นไปได้" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)
 "กลัวสัญญาวิปลาส" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ช้างพระโพธิสัตว์" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
 "ผู้นั้นบารมีแก่กล้าแล้ว" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
 "การสร้างบารมีทางจิต" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "อัครฐาน ฐานะอันเลิศ" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 "ภาวนา ให้ระลึกถึงลมหายใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "นิมิตพระอาจารย์มั่น" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)
 "ความสำคัญของสติและกรรม" (สมด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)
 "เรียกว่า เป็นภิกษุแท้" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
 "ความทุกข์ของดวงจิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ให้ทำประโยชน์ของตนเสียก่อน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ภาวนาค้นหาจิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "พาเขาทำเอาเลย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "โลกุตตระคำสอน" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
 "ความตายนี้ ท่านสอนให้นึกบ่อย ๆ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "พากเพียรปฏิติธรรม" (หลวงปูลี กุสลธโร)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย