ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "ความร้อนของกิเลส" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "จิตกับกิเลส" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
 "ผู้มีศีลดีแล้วย่อมใจเย็น" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ความอยากไมเคยพอ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ครูบาอาจารย์บอกให้เท่านั้น" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "อย่าอยากให้มันเป็น" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
 "เหตุใดการละกิเลสจึงยากนัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "รักษาศีลต้องมีความอดทน" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "คติธรรมท่านพ่อลี" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
 "จิต คือขุมทรัพย์" (หลวงปูเทสก์ เทสรังสี)
 "ปัญญาเกิดขึ้นที่จิต" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "สติกับความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ใจเป็นโทษ" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
 "โลกุตตรธรรม" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ปัญญาอริยมรรค" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
 "แพ้ใจ คือพ่ายต่อกิเลส" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "แก่นของพระพุทธศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ศาสนาของใจ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ฐานของสมาธิ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "มีแต่ความจำไม่เกิดประโยชน์" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "มาจากจิตใจทั้งนั้น" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย