ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "การฆ่ากิเลส" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ไม้ท่อนเดียว" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "รักษาให้ดี" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 "เห็นธรรมนั้นคือเห็นอะไร" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "หลักใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ธัมมะคือคุณากร" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "ความตายเรื่องธรรมดา" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
 "ความจำกับความจริง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ปัญญา มีอำนาจเหนือกิเลส" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "พรหมวิหาร ๔" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "รักษาใจให้งดงาม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "๘๗ อกาลิโก ไม่เลือกเวลา" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "ปัญญาในพุทธศาสนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ศรัทธาอธิโมกข์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "การภาวนาพุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๒" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "มรดกธรรมคำสอน 6" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๓" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "๔๐ พระถือสันโดษ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "ปัญญาเกิดเพราะอะไร" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย