เดินตามทางพระอริยเจ้า : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    29 พ.ย. 2558

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

บัดนี้ผู้ที่มี "อินทรีย์บารมีแก่กล้า" มีปัญญามาแล้ว
ก็พยายามละกิเลสตัณหาให้มันน้อยเบาบางไป
ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าไป
ด้วยสมถะวิปัสสนาเช่นนี้แล้วก็นับว่า
เป็นผู้มีบุญมากพอสมควร ถึงจะยังไม่ได้บรรลุมรรคผล
ก็นับว่าเป็นผู้เดินตามทางของพระอริยเจ้า
ก็มีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้
ในเมื่ออินทรีย์บารมีมันแก่รอบเมื่อใด
ก็จะเป็นเนื้อนาบุญของผู้ต้องการบุญกุศลต่อไป

อย่างนี้แหละ "คุณธรรมในพระพุทธศาสนา" นี้น่ะ
มันสูงขึ้นไปโดยลำดับ ถ้าไม่ใช่ผู้อาภัพจริงๆแล้ว
ก็สามารถบำเพ็ญให้เป็นไปได้
ดังนั้นทกคนก็อย่าพากันประมาทให้พึงพากันตั้งอกตั้งใจ
ฝึกตนไปให้เต็มความสามารถ สำรวมตนให้เต็มที่
แล้วก็จะประสบบุญกุศลอันสูงส่งขึ้นไปโดยลำดับ

...

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ "กรรมปางก่อน"DT017019

จำปาพร

29 พ.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5181 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย