ดอกบัวสี่เหล่า : หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

 จำปาพร    22 ต.ค. 2558

พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต
วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) จ.มุกดาหาร

...

พระพุทธเจ้าล่วงไปมากกว่าอสงไขย อสงไขยเลย
จะกัปก็อสงไขยอสงไขยกัปแล้วล่วงไป
จะมาในครั้งหน้าก็เหมือนกัน นั่น นั่น นั่น
มีคำสอนอันเดียวกันเลย ไม่ได้ลบล้าง พรบ. กันเลย
ถึงแม้จะปรารถนาปัญญาธิกะ สัทธาธิกะ วิริยาธิกะก็ตาม
แต่คำสอนเป็นอันเดียวกันเลย มาตรัสรู้อริยสัจสี่เหมือนกัน
มาเทศน์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเหมือนกัน นั่น นั่น

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ "ไตรสิกขา" หรือไม่
มันก็ครบอยู่ในตัว อัฏฐังคิโก มัคโค เสยยะถีทัง
สัมมาทิฏฐิ สังกัปโป วาจา กัมมันโต อาชีโว วายาโม
สติสมาธินั้นก็คือ ตรีสิกขาเราดีๆนี่เอง
ใช่ไหม..นั่น ใช่ไหมท่านมหา

แต่ก่อนยังไม่ทันได้บัญญัติปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓
อนิยต ๒ นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ ปาจิตตีย์ ๙๒
ปาฏิเทสนียะ ๔ เสขิยวัตร ๗๕ อธิกรณสมถะ ๗ อันใดอันหนึ่งเลย
ก็สำเร็จพระอรหันต์ไปซะ...ดอกบัวมันกำลังจะบาน
พอได้รับมันก็บานออกเลย

ดอกบัวสี่เหล่ามีแต่ครั้งพุทธกาลหรือไม่ หรือครั้งนี้ก็มีอยู่
นั่น..นั่น นั่น ดอกบานก็บานเต็มภูมิ
เหมือนท่านผู้พ้นเป็นพระอรหันต์ไปแล้ว
ดอกต่ำกว่านั้นลงมาก็คือ พระอนาคามี
ต่ำกว่านั้นลงมาก็สกทาคามี
ต่ำกว่านั้นลงมาก็คือ พระโสดาบัน ใช่ไหมนั่น นั่น นั่น

เสมอน้ำและใต้น้ำ ก็พวกที่ถือผีก็ถือ แล้วก็ถือลัทธิอื่นก็ถือ
..ใต้น้ำน่ะ ปะปนกันอยู่หรือเสมอน้ำ นั่น นั่น มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย
ทุกกาลทุกเวลาด้วย ก็ขึ้นอยู่กับผู้มีบารมีแก่กล้ามาแล้วด้วยหรือไม่เท่านั้น
..ถูกไหม..นั่น นั่น ทำไมจึงมีผู้ถือศาสนาพุทธน้อยแม๊ะ..
ทำไมจึงมีปริญญาเอกน้อยนัก เพราะเขากำลังเรียน ก..สระอา กา
ข..สระอา ขา อยู่ใช่ไหม นั่น นั่น นั่น

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สูงส่ง
ไม่เป็นฐานันดรศักดิ์ผู้บารมีอ่อนจะมาเลื่อมใสเลย
ไม่เป็นฐานันดรของแมลงวันจะไปเลื่อมใสแมลงภู่ใช่ไหม
..นั่น นั่น กัมมุนา วัตตติโลโก สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม
ใครอยู่ระดับใดก็เลื่อมใสระดับนั้น ..ใช่ไหม

...

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ "ภูมิธรรมโสดาบัน"   DT017019

จำปาพร

22 ต.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5326 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย