อำนาจแห่งกรรมของตนเอง


อำนาจแห่งกรรมของตนเอง

ผู้ที่เป็นมนุษย์ในชาตินี้ อาจเกิดเป็นสัตว์ในชาติหน้าได้
ด้วยอำนาจแห่งกรรมของตนเอง ที่เพียงพอแก่ความเป็นสัตว์
ซึ่งมีต่างๆ ประเภท ทั้งหมู หมา กา ไก่ วัด ช้าง ม้า
ที่อำนาจกรรมอาจนำให้มนุษย์ไปเกิดได้ประเภทนั้นๆ

ในพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าถึง พระภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาล
ที่ประพฤติดี ประพฤติชอบมาตลอด
ก่อนแต่จะมรณภาพได้จีวรมาผืนหนึ่งซักตากไว้บนราว
ด้วยมีใจผูกพันยินดีที่จะไครองจีวรใหม่
เกิดมรณภาพในช่วงเวลาก่อนจะทันได้ใช้จีวร
เพื่อนภิกษุจะถือจีวรนั้นเป็นของตน
สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามไว้
มีพระพุทธดำรัสให้รอก่อน ๗ วัน

เพราะขณะนั้นพระภิกษุผู้เป็นเจ้าของได้ไปเกิดเป็นเล็นเกาะติดอยู่กับผ้าจีวร
อายุของเล็นอยู่นานเพียง ๗ วัน
จากนั้นจะได้ไปเสวยผลแห่งกรรมดีที่พระภิกษุรูปนั้น
ได้ประกอบกระทำไว้เป็นอันมาก
นี้เป็นเรื่องแสดงอำนาจของกรรมทางใจที่ใหญ่ยิ่ง
อาจนำให้พระภิกษุไปเกิดเป็นสัตว์ได้

คัดลอกจาก...อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
   

4,939

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย