ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

 จำปาพร    16 มิ.ย. 2558

พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่

...

ตัวเองต้องพึ่งตัวเอง เรียกว่า อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน
โกหิ นาโถ ปโร สิยา บุคคลจะมาเป็นที่พึ่งของเราจริงจังไม่ได้
เราต้องทำเราต้องปฏิบัติ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ,๒๒๗ เราต้องรักษา
การเจริญภาวนา เราต้องทำประกอบทุกวันทุกคืน เผลอเมื่อใดไม่ได้
เราต้องตั้งใจขึ้นมาใหม่ เอาจนไม่พลั้งไม่เผลอ ทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน
จิตใจตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติ

เมื่อจิตใจดวงนี้มีศรัทธาแก่กล้าสามารถเต็มที่แล้ว
อะไรๆต้องรวมมาสู่จิตใจของเราทุกคนนั้นเอง
อย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอ มรรคผลนิพพานไม่ใช่อยู่ท้องฟ้า ป่าหิมพานต์อื่น
หากมีอยู่ที่กาย ที่วาจา ที่จิตที่ใจ ที่หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ
ที่ลมหายใจเข้าออกอยู่นี้เอง มีอยู่ที่นี้ เรามาสังวรระวังรักษาภาวนาอยู่ตรงนี้
ให้จิตใจตรงนี้มีความอดความทนความพากความเพียร
ให้มีความเพียรพยายาม ไม่ให้จิตใจละทิ้งการปฏิบัติบูชา บำเพ็ญอยู่ตลอดเวลา
ตราบใดที่ยังมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในโลก เราก็จะบำเพ็ญบารมีของเราต่อไป
จนข้ามพ้นได้เหมือนพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลาย
   DT017019

จำปาพร

16 มิ.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5335 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย