ไม่ฝึกใจเรื่องของเขา เราทำของเรา : หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

 จำปาพร  บุคคลทั้งหลายเขาไม่เข้าวัดเข้าวา ไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีล
ไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจ ไม่นั่งเจริญเมตตาภาวนานั้น
..ก็เป็นเรื่องของคนอื่น..เขาก็จะทุกข์ของเขาเอง
ถ้าเขาไม่สงบ จิตใจเขาไม่มีความสงบ ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่
จะวุ่นวายของเขาเอง จะเดือดร้อนของเขาเอง นั่นเป็นเรื่องของเขา
เราก็พอมองเห็นได้พวกเราเข้าวัดเข้าวา เขาทุบเขาตีเขาฆ่า
เขาเบียดเบียนกันอยู่บ้านน้อยเมืองใหญ่ประเทศใดก็ดี
นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละ ..เป็นเรื่องของเขาแล้ว
เป็นเรื่องมันไม่รู้จักบุญรู้จักบาปแล้วไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีล
ไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจ มันจึงเกิดเรื่องราวอยู่ทั่วโลกอย่างนี้
พวกเราก็จะเห็นได้ชัดเจน ว่าทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้น
ทำไมถึงเขาเดือดร้อนอย่างนั้น เขาจึงมีจิตใจเป็นอย่างนั้น
นี่..ก็เป็นอย่างนี้เอง

พวกเราก็ต้องพากันมีความตั้งใจ ฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรา
เราเสียสละจากเคหสถานบ้านช่องมาแล้วชั่วไม่กี่ชั่วโมงก็ตาม
แต่เรามาทำคุณงามความดี มาปลูกฝังคุณงามความดี
สร้างสรรค์จิตใจของเราให้มันดี ให้มีที่พึ่ง เรียกว่าเราเดินทางถูก

...

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่   

5,406


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย