"บ่อเกิด ของพระพุทธศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

 "บ่อเกิด ของพระพุทธศาสนา"

" .. กายนี้จะพิจารณาให้เป็นฌานก็ได้ ให้เป็นสมาธิก็ได้ ให้เป็นวิปัสสนาก็ได้
สุดแท้แต่ผู้นั้น จะมีอุบายแยบคายเชี่ยวชาญทางไหน

กายนี้ได้ชื่อว่า เป็นก้อนธรรมก้อนหนึ่ง เป็นคัมภีร์ทางธรรม
เป็นตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ เป็นต้นตอ บ่อเกิดของพระพุทธศาสนา

ถ้าไม่มีกายอันนี้เสียแล้ว พุทธศาสนาจะเกิดได้อย่างไร .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

5,501

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย