"ศีล สมาธิ ปัญญา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

"ศีล สมาธิ ปัญญา"

" .. บุคคลจะพ้นจากโอฆะเหล่านี้ไปได้ "ก็เมื่อมาปฏิบัติตาม ศีล สมาธิ ปัญญานี้เอง" ไม่ใช่ปฏิบัติไปอย่างอื่นแล้วมันจะพ้นไปได้ ไม่มี ข้อปฏิบัติใด ๆ ในโลกนี้ "นอกเหนือไปจาก ศีล สมาธิ ปัญญาแล้ว ไม่มีข้อปฏิบัติใดที่จะมากำจัดกิเลสดังกล่าวมานี้ให้น้อยเบาบางหรือหมดสิ้นไปจากจิตใจนี้ได้ ไม่มีเลย"

เพราะฉะนั้น "ให้พากันพยายามอย่าท้อถอย เรามันถูกห้วงน้ำ คือกิเลสเหล่านี้ท่วมท้นจิตใจมานับไม่ถ้วนแล้ว" เราลอยคออยู่กลางมหาสมุทรทะเล คือราคะ โทสะ โมหะ เหล่านี้นะ "จิตใจมันล่องลอยอยู่ในกิเลสเหล่านี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะ" คิดให้ดี .. "

พระสุธรรมคณาจารย์
(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

91


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย