"จิตบริสุทธิ์ ทำให้คนบริสุทธิ์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    12 พ.ย. 2566

.
 "จิตบริสุทธิ์ ทำให้คนบริสุทธิ์"

" .. "ดวงจิตบริสุทธิ์ผุดผ่อง ทำให้คนบริสุทธิ์ ทำให้คนมีสิริ" ให้มีโภคทรัพย์ ก็เพราะคนเป็นผู้ทำคุณงามความดี มีศีล "ศีลที่บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์"

จิตดีบริสุทธิ์แล้ว "จิตไม่มีอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนแล้ว จิตอันนั้นแหละก็เป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์" ปัญญาเป็นผู้รู้เท่าสิ่งทั้งปวงแล้วว่า "สิ่งทั้งปวงมีความเกิดขึ้น มีความสลายไป" รู้เท่าอย่างนี้แล้วไม่มีความเสียอกเสียใจ

"โภคทรัพย์ภายนอกมันมีขึ้น แล้วมันเกิดวิบัติไป" ก็ไม่มีความเสียอกเสียใจ "หรือมีเพื่อนยากคู่ทุกข์คู่ยากจะต้องพลัดพรากจากไป ก็จะไม่มีความทุกข์และเสียใจ"

เพราะรู้เท่าอัตภาพร่างกาย "สัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ มีแต่บ่ายหน้าไป บ่ายหน้าไปหาความแตกดับเป็นธรรมดา" ของมันอยู่อย่างนี้ .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
    DT014902

วิริยะ12

12 พ.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5318 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย