"โรคทางกาย โรคทางใจ" (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต)

 วิริยะ12    12 ส.ค. 2562

.
 "โรคทางกาย โรคทางใจ"

" .. "โรค ได้แก่สิ่งที่เสียดแทงทำลายความผาสุก" แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ "โรคทางกาย กับโรคทางใจ" สัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันว่า "ตนเองมีสุขภาพดีไม่ป่วยไข้ ไม่มีโรค ทางกายตลอดเวลา ๑ ปี ๒ ปี ถึง ๑๐๐ ปี หรืออาจจะมากกว่านั้น" ความปลอดภัยจากโรคทางกายนี้ พอที่อาจจะหาได้ พอที่อาจจะมีได้บ้าง

"แต่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลาย ที่จะสามารถยืนยันความไม่มีโรค ทางใจ ไม่มีกิเลส แม้ชั่วระยะเพียงครู่หนึ่งนิดเดียว จะไม่สามารถ หาได้และมีได้ในโลกนี้" เว้นแต่เพียงพระพุทธเจ้า พระขีณาสพ พระอรหันต์เท่านั้น ถึงจะเว้นโทษคือโรคทางใจได้ .. "

"หนังสือบูรพาจารย์"
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
    DT014902

วิริยะ12

12 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5307 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย