"วิหารธรรม ธรรมเป็นเครื่องอยู่" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    7 ต.ค. 2566


 "วิหารธรรม ธรรมเป็นเครื่องอยู่"

" .. "ท่านผู้ที่ทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วนี้" ถ้ามีจิตใจตั้งมั่นอยู่เป็นหนึ่ง ไม่มีสองมีสาม ไม่มีสิ่งใดที่มาทำให้จิตใจของท่านไม่เป็นสุขสบาย เรียกว่า "เมื่อละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้ว" จิตนี้ไม่มีกังวลอะไร ไม่เดือดร้อนกับสิ่งใด "แล้วก็เป็นสุขไปเลย เป็นสุขตลอด" สุขสมํ่าเสมอไปเลย

"ถึงแม้ว่าจะขาดแคลน ปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอก" อย่างนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อน จะมีอะไร ไม่มีอะไร ท่านก็ไม่เดือดร้อนเลย "เพราะว่าท่านไม่ได้อาศัยปัจจัยเหล่านั้นเป็นอารมณ์ ก่อให้เกิดความสุขความ สบายใจ"

ท่านไม่ได้อาศัยอะไรเลย "ท่านอาศัยความสงบนั้น เป็นเครื่องอยู่เลย ใจที่สงบจากอาสวะกิเลสต่าง ๆ เหล่านั้นนับว่าเป็นวิหารธรรม เป็นเครื่องอยู่ของท่าน" ผู้บริสุทธิ์แล้ว .. "

"ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 DT014902

วิริยะ12

7 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5260 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย