"แก่นของชีวิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

"แก่นของชีวิต"

" .. การภาวนานี้มันเป็นการฝึกจิต จิตที่กวักแกว่งเลื่อนลอย ทำให้สงบลงตั้งมั่นลงไป "จิตดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นของชีวิต" เมื่อเราฝึกตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้ ก็ย่อมเอาชนะความชั่วทั้งหลายได้

ความชั่วกิเลสทั้งหลายก็ไม่มาครอบงำจิตใจ ตั้งแต่เราเทียวเกิดเทียวตายมาในสงสาร นี่ส่วนมากก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมตน "เกิดมาชาติใดก็อยู่ไปตามยถากรรม" หากินไป "อยู่ไปหมดบุญหมดกรรมและก็อายุหมดลงแล้วก็ตายไป ตายไปแล้วก็ไปหาที่เกิดใหม่" เป็นอยู่อย่างนี้แหละ .. "

"จิตเป็นแก่นของชีวิต"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
   

5,383


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย