."ยารักษาโรคฟุ้งและเครียด" (สมเด็จพระสังหราชเจ้า)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

.
 "ยารักษาโรคฟุ้งและเครียด"

" .. "อุเบกขาเป็นธรรมในธรรมสำคัญหมวดหนึ่ง คือพรหมวิหารธรรม" มนุษย์ก็ได้ชื่อว่าเป็นพรหมแม้มีธรรมหมวดนี้สมบูรณ์ "คือมีพรัอมทั้ง เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา"

อุเบกขา หมายถึง การวางใจเป็นกลางวางเฉย ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย จึงไม่หวั่นไหวด้วยความยินดีหรือความยินร้าย "หวั่นไหวเพราะความยินดี" แม้มากย่อม "เป็นเหตให้ฟุัง" หวั่นไหว "เพราะความยินร้าย" แม้มากย่อม "เป็นเหตุให้เครียด"

"อุเบกขาจึงเป็นธรรมโอสถ เครื่องรักษาโรคทางจิต ทั้งสอง คือทั้งโรคฟุ้งและโรคเครียด" ท่านผู้มีปัญญาเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมโอสถนี้ "จึงสนใจอบรมอุเบกขา เพื่อรักษาใจให้ปราศจากโรค" ให้เป็นใจที่สมบูรณ์สุขอย่างแท้จริง .. "

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม ๒๕๒๖
สมเด็จพระสังหราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 

5,593จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย