"กามคุณ มีรูปเป็นกำลังสำคัญ" (พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ)

 วิริยะ12    11 ม.ค. 2563

 "กามคุณ มีรูปเป็นกำลังสำคัญ"

" .. รูปที่ชอบใจจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้คนและสัตว์ได้มาหลงเกิดตายอยู่ในโลกนี้ เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็ออกมาจากรูปนี้ทั้งนั้น "ความผูกพันยินดีในความรัก ความใคร่ ความพอใจในกามคุณที่มีในรูปนี้จึงมีกำลังเป็นอย่างมาก" จึงยากแก่ผู้มีสติปัญญาน้อยจะผ่านไปได้

แต่ไม่เหลือวิสัยแก่ผู้มีสติปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลม "เรียกว่ามหาสติ มหาปัญญา ที่มีกำลังพอตัว สามารถจะทวนกระแสของโลกนี้ผ่านไป" ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าสติปัญญามีกำลังน้อย ก็จะถูกกระแสของวัฏฏะดูดดึงให้จิตติดอยู่กับกระแสโลก เกิดตายต่อไปยาวนานทีเดียว .. "

"เหตุให้เกิดทุกข์"
พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ
 DT014902

วิริยะ12

11 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5270 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย