"กรรมชั่วละได้ด้วยกุศล" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    27 มี.ค. 2566

.
[color=#008000]"กรรมชั่วละได้ด้วยกุศล"

" .. กรรมชั่วที่บุคคลใดทำไว้แล้ว
ย่อมละได้ด้วยกุศล

บุคคลนั้นย่อมส่องโลกให้สว่าง
เหมือนอย่างดวงจันทร์ที่พ้นจากหมอก .. "


สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  DT014902

วิริยะ12

27 มี.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5267 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย