"ใช้ปัญญาสอนจิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "ใช้ปัญญาสอนจิต"

" .. "ผู้ใดชอบความสงบ ประพฤติปฏิบัติไปเพื่อความสงบ ทางจิตใจ" ผู้นั้นได้ชื่อว่า "เป็นผู้ปฏิบัติออกจากโลกนี้" มองเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ยุ่งเหยิง "มีการอิจฉา พยาบาท เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่รู้จักให้อภัยต่อกันและกัน"

เข้าทำนองว่า "ปลาใหญ่กินปลาเล็ก" อันนี้มันมีอยู่ในโลกนี้ หาได้ถมไป "นักปราชญ์ผู้มีปัญญา ท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว จึงเหนื่อยหน่าย" ไม่ปรารถนาจะมาเกิดในโลกนี้อีก

จึงภาวนาเข้าไป "ใช้ปัญญาสอนจิต ให้ปล่อยให้วาง ขันธ์ทั้ง ๕ อันนี้" ไปเรื่อย ๆ "เมื่อใจปล่อยวางขันธ์ ๕ นี้ได้ ก็เป็นอันว่าจบลง ไม่ต้องมาเกิด" มาอาศัยขันธ์ ๕ นี้อีกต่อไป .. "

"ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ ๔"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
    

5,399


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย