"ให้ปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

"ให้ปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา"

" .. บุคคลจะพ้นจากโอฆะเหล่านี้ไปได้ "ก็เมื่อมาปฏิบัติตาม ศีล สมาธิ ปัญญานี้เอง" ไม่ใช่ปฏิบัติไปอย่างอื่นแล้ว มันจะพ้นไปได้ ไม่มีข้อปฏิบัติใด ๆ ในโลกนี้ "นอกเหนือไปจาก ศีล สมาธิ ปัญญาแล้ว ไม่มีข้อปฏิบัติใด ที่จะมากำจัดกิเลสดังกล่าวมานี้ให้น้อยเบาบางหรือหมดสิ้นไปจากจิตใจนี้ได้" ไม่มีเลย

เพราะฉะนั้น "ให้พากันพยายาม อย่าท้อถอย" เรามันถูกห้วงน้ำ คือกิเลสเหล่านี้ท่วมท้นจิตใจ มานับไม่ถ้วนแล้ว เราลอยคออยู่กลางมหาสมุทรทะเล คือราคะ โทสะ โมหะ เหล่านี้นะ "จิตใจมันล่องลอยอยู่ใน กิเลสเหล่านี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะ" คิดให้ดี .. "


"ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
   

5,410


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย