"จิตนั้นเองเป็นโลกสาม" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    25 ต.ค. 2565

"จิตนั้นเองเป็นโลกสาม"

" .. "การดับโลกสามนั้น" ท่านขีณาสวะเจ้าทั้งหลายมิได้เหาะ ขึ้นไปในกามโลก รูปโลก อรูปโลก เลยที่เดียว คงอยู่กับที่นั่นเอง

แม้พระบรมศาสดาของเราก็เช่นเดียวกัน "พระองค์ประทับนั่งอยู่ ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์แห่งเดียว" เมื่อจะดับโลกสาม ก็มิได้เหาะขึ้น ไปในโลกสาม "คงดับอยู่ที่จิต ที่จิตนั้นเองเป็นโลกสาม"

ฉะนั้นท่าน "ผู้ต้องการดับโลกสามแล้ว พึงดับที่จิตของตน ๆ" จึงทำลายกิริยาคือ ตัวสมมุติหมดสิ้นจากจิต "ยังเหลือแต่อกิริยา เป็นฐีติจิต ฐีติธรรม อันไม่รู้จักตาย" ฉะนี้แล .. "

"มุตโตทัย"
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   DT014902

วิริยะ12

25 ต.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5392 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย