"กัมมัฏฐานทั้งปวง มีอยู่ในกายทั้งนั้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    26 ก.ย. 2565

.
 "กัมมัฏฐานทั้งปวง มีอยู่ในกายทั้งนั้น"

" .. กายของเรานี้มีธรรมอยู่พร้อมเบ็ดเสร็จทุกอย่าง "จะพิจารณาให้เป็นอสุภก็ได้ ให้เป็นกัมมัฏฐานอะไร ๆ ได้หมด" และเป็นที่ตั้งทั้งสมถะและวิปัสสนาด้วย

"จะพิจารณาให้เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นเป็นของไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตนก็ได้ อย่าไปทิ้งกายอันนี้ก็แล้วกัน" จะทิ้งไม่ได้ เพราะเราเกิดขึ้นมาได้ตัวตนมาแล้วจะไปทิ้งให้ใคร

เมื่อเป็นเช่นนี้ "จึงจำเป็นที่สุดที่จะต้องยกกายนี้ขึ้นมาพิจารณา ผู้ต้องการเห็นทุกข์โทษในวัฏสงสาร ต้องยกกายนี้ขึ้นมาพิจารณา" เพราะเป็นของมีอยู่ "กัมมัฏฐานทั้งปวงหมดล้วนมีอยู่ในกายนี้ทั้งนั้น" .. "

"อานาปานสติ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 DT014902

วิริยะ12

26 ก.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5181 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย