"เห็นอันนี้เรียกว่าเห็นธรรม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    12 เม.ย. 2565

.
 "เห็นอันนี้เรียกว่าเห็นธรรม"

" .. "ถ้ามีสติกำหนดเข้ามา จะรู้ทุกเวลาว่าจิตของเรามีราคะไหม หรือหายแล้วไม่มี ก็จะรู้จำเพาะตนนี้" ดูโทสะ มีอยู่หรือหายโทสะแล้ว ดูโมหะ ความโง่เขลาความหลง ยังมีอยู่ก็จะรู้ หรือจิตของเรามันหายโทสะหายโมหะแล้วก็จะรู้ "พระพุทธองค์จึงให้พิจารณาเข้ามาให้เห็น เห็นอันนี้เรียกว่าเห็นธรรม"

จิตของตนเป็นอย่างไร "จิตของตนเป็นกุศล มีเมตตา มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ หรือมันยังมีราคะ โทสะ โมหะ ครอบงำอยู่ก็จะรู้" แล้วจะได้แก้ไขตัวมัน รีบปลดเปลื้องออกไป รีบเร่งทำความเพียร ขับไล่สิ่งที่เศร้าหมอง คือ ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ ออกไป ให้มันเบาบางไป ออกจากขันธสันดาน "ดวงจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องทำให้คนบริสุทธิ์" ทำให้คนมีสิริ มีโภคทรัพย์ "ก็เพราะคนเป็นผู้ทำความดี มีศีล" ศีลที่บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์ .. "

"อนาลโยวาทะ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
โดย นพ.อวย – ส่งศรี เกตุสิงห์ จัดพิมพ์
เพื่อความสุขปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๘ DT014902

วิริยะ12

12 เม.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5185 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย