"ความคิดกับความจริง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

.
 "ความคิดกับความจริง"

" .. ความคิดเอาเองกับความเห็นจริงเพราะมีสติพิจารณาด้วยปัญญาไม่เหมือนกัน "ความคิดเอาเองแม้บางทีอาจจะถูกต้องได้" แต่ก็เป็นการบังเอิญ "แต่ความเห็นจริงเพราะมีสติพิจารณาด้วยปัญญาจะถูกต้องเสมอ" ไม่เป็นการบังเอิญ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน "ให้ใช้สติ ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงทุกอย่าง ไม่ได้ทางสอนให้คิดเอาเอง" พุทธศาสนิกผู้เคารพในพระพุทธองค์ จึงควรต้องเคารพปฏิบัติตามที่ทรงสอนนี้ด้วย .. "

"สิ่งที่มีค่ากว่าเงินทอง"
พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

5,489จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย