"ปฏิรูปเทศวาโส ถิ่นอันสมควร" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    15 มี.ค. 2565

.
 "ปฏิรูปเทศวาโส ถิ่นอันสมควร"

" .. "ประเทศมนุษย์ ประเทศอันสมบูรณ์" พระอินทร์ก็อยากลงมารักษาอุโบสถในมนุษย์ พระยานาคก็ขึ้นมารักษาอุโบสถที่นี่ คือพระภูริทัต พญาครุฑก็มารักษาที่นี่ "เพราะมนุษย์เป็นชาติอันสมบูรณ์ด้วยพระรัตนตรัย" มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

"พระพุทธเจ้าสร้างบารมีก็สร้างเอาที่นี่" สำเร็จเป็นพระสยัมภูสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็มาสร้างที่นี่ สาวก สาวกบารมีก็สร้างที่นี่ พระปัจเจกโพธิ์ก็มาสร้างที่นี่ "ผู้ที่จะสร้างเอานรกเหมือนพระเทวทัตก็มาสร้างเอาที่นี้" มี ๒ ทางเท่านั้น ทางไปนรก ๑ ทางไปสวรรค์และพระนิพพาน มี ๒ ทาง พระพุทธเจ้าจึงว่า กุศลาธรรม อกุศลาธรรม มี ๒ ทาง

"บุญกุศลที่บุคคลสร้างแล้วอันนี้เป็นกุศลกรรม นำสัตว์ให้พ้นจากทุกข์" ไปเสวยความสุข อกุศลเรียกว่าอกุศลธรรม อันนั้นเป็นอปุญญาภิสังขาร ตกแต่งให้สัตว์นั่นได้ตกนรก เป็นเปรต เป็นผี เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดียรัจฉาน มี ๒ ทาง

"พระพุทธเจ้าว่าให้ไปทางดีนี่แหละ ทางพระพุทธเจ้าทำมาแล้ว แต่งมาแล้ว ให้ไปทางนี้" ทางนรกนั่นอย่าไป ทางทุจริต กายไม่บริสุทธิ์ วาจาไม่บริสุทธิ์ ใจไม่บริสุทธิ์ นั่นเป็นทางนรกอย่าไป .. "

"กุศล-อกุศล อนาลโยวาท" กัณฑ์ที่ ๑๒ (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน โดย นพ.อวย – ส่งศรี เกตุสิงห์ DT014902

วิริยะ12

15 มี.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5174 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย