"เรือธรรมะ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    30 ม.ค. 2565

.
 "เรือธรรมะ"

" .. เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ "ได้มาพบพระพุทธศาสนา พบคำสอนของพระพุทธเจ้า" ซึ่งชี้บอกอุบายกำจัดกิเลสตัณหาเหล่านี้ไว้อย่างถูกต้อง "เมื่อผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังแล้ว" ก็จะทำให้กิเลสเหล่านี้เบาบางออกไปจากจิตใจอย่างแท้จริง

การที่บุคคล "พยายามฝึกฝนจิตก็ดี ฝึกฝนกายก็ดี ฝึกฝนวาจาก็ดี ให้ตรงต่อศีล สมาธิ ปัญญานั้น" นั่นว่าอุปมาอย่างกับบุคคลต่อเรือที่กำลังจะข้ามไปสู่ฝั่งโน้น "การที่เรามาปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา นี่เรียกว่าเราพยายามต่อเรือ"

เรืออันนี้เรียกว่าประกอบด้วยธรรมะ ไม่ใช่ประกอบด้วยไม้ ด้วยเหล็ก "เอาธรรมะต่าง ๆ มารวมกันเข้า เห็นลำเรือสำหรับให้ดวงจิตนี้ได้อาศัยข้ามจากโอฆะแห่งแก่งกันดาร" คือความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือว่าราคะตัณหาพวกนี้ .. "

"ธรรมโอวาท"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 
   DT014902

วิริยะ12

30 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5313 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย