"ให้พยายามภาวนา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "ให้พยายามภาวนา"

" .. บุคคลจะพ้นทุกข์ได้นั้น ก็เพราะมา "พยายามภาวนา ทำจิตใจให้สงบ" ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบัน เห็นตามว่า "ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ตัวตน" อะไรเมื่อมันมาเห็นแจ้ง มันก็ตื่นตัว "รู้ว่าตนนั้นมาหลงอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยง" มาอาศัยในสิ่งที่บังคับไม่ได้ ไม่เป็นไปตามใจหวัง "เมื่อมันรู้ดังนี้ มันก็ปล่อยวาง"

นี่แหละ "ไม่ยึด ไม่ถือ ไม่สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตน" ก็เป็นอันว่า "รู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์ คืออุปาทานความยึดถือ" เมื่อละความยึดถือนี่ได้ "ทุกข์ทางใจมันก็ดับไปหมดเลย" เป็นอย่างนั้น .. "

"จิตนี้เป็นของฝึกยาก"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 

5,443จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย