"ความกตัญญูกตเวทีมีคุณมาก" (สมเด็จพระสังฆราขเจ้า)

 วิริยะ12    4 ธ.ค. 2564

.
 "ความกตัญญูกตเวทีมีคุณมาก"

".. "อาจเป็นเครื่องป้องกันความเสื่อมทรามความชั่วร้าย ความไม่สวัสดีนานาประการได้จริง" และนอกจากจะเป็นเครื่องป้องกันแล้วยังเป็นเครื่องส่งเสริม "ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม" ความสวัสดีทุกประการได้ด้วย

ลองพิจารณาให้เห็นความจริง ซึ่งไม่น่าจะยากจนเกินวิสัยของคนทั่วไปผู้มีกตัญญูกตเวทีนั้น จะคิดจะพูดจะทำอะไรมีความกตัญญูกตเวทีคุ้มครองรักษา "เพราะผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมุ่งดีต่อผู้มีพระคุณเต็มเปี่ยม" จะไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรก็ตามที่ไม่ดี เพราะจะเป็นการกระทบกระเทือนเป็นโทษถึงผู้มีพระคุณ .."

"๑๐๑ ญาณทรรศน์"
สมเด็จพระสังฆราขเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
.
*** ผู้มีพระคุณกับผู้มีความกตัญญู ท่านแบ่งเป็น ๔ คู่ดังนี้ ***
คู่ที ๑ บิดามารดากับบุตรธิดา
คู่ที ๒ ครูอาจารย์กับลูกศิษย์
คู่ที ๓ พระมหากษัตริย์กับพสกนิกร
คู่ที ๔ พระพุทธเจ้ากับพุทศาสนิกชน DT014902

วิริยะ12

4 ธ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5285 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย