"ชีวิตต้องมีที่สิ้นสุด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "ชีวิตต้องมีที่สิ้นสุด"

" .. "ผู้ที่สามารถรักษาจิตใจให้เป็นปรกติได้" ไม่ว่าจะประสบเหตุการณ์ที่พึงยินดีหรือพึงยินร้ายเพียงใดก็ตาม "ย่อมเป็นผู้มีความสุขทางใจสม่ำเสมอ"

อันความสุขทางใจนี้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ "ก็ด้วยการมีสติควบคุมใจของตนเอง" ให้รู้เท่าทันความจริงดังกล่าวแล้ว

"ไม่ยึดมั่นว่าอะไร ๆ ทั้งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่สิ้นสุด" เหตุการณ์ก็เช่นกัน "ชีวิตก็เช่นกันต้องเปลี่ยนแปลง ต้องสิ้นสุด" .. "

"การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=18797   

5,409


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย