"กรรมของโลก ของชาติ ของส่วนรวม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)


.
 "กรรมของโลก ของชาติ ของส่วนรวม"

" .. "พวกเราที่รวมกันเป็นคนในโลก ในประเทศชาติ เมื่อมีความเดือดร้อนวุ่นวายปั่นป่วนเกิดขึ้นมากมายผิดปกติในโลกก็ตาม ในบ้านเมืองของเราก็ตาม" น่าจะคิดให้ลึกสักหน่อยว่า "ต้องเป็นกรรมที่ไม่ใช่เล็กน้อย"

นั่นก็คือ "ต้องไม่เป็นกรรมของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น" กรรมที่เกิดแก่ส่วนรวม คือเกิดแก่บ้านเมืองแก่ประเทศชาติ "ตามเหตุผลแล้วต้องเป็นกรรมของส่วนรวม" ของประเทศชาติ ซึ่งมีเราทุกคนรวมอยู่เป็นหนึ่งแน่นอน

ยอมรับว่าความร้อนของบ้านเมืองเรา "ซึ่งต้องเกิดแต่กรรมไม่ดีไม่งามแน่นอน เราต้องเป็นหนึ่งในผู้ก่อกรรมอันยังให้ความเดือดร้อนนั้นเกิด" ถ้าทุกคนหรือมากคนยอมคิดได้เช่นนี้แล้วยอมแก้ไข "ด้วยการพยายามทำกุศลกรรม คือทำดี ลดละการทำอกุศล คือทำไม่ดี" ให้เต็มสติปัญญาความสามารถ

ย่อมยังให้เกิดผลดีได้มาก คนคิดได้มาก คนทำดีมาก คนลดละเลี่ยงหลีกการทำความชั่ว การทำบาปอกุศล "ย่อมยังให้เกิดผลดีได้มากเป็นธรรมดาแก่ประเทศชาติ" ทำเหตุดีมาก ผลดีย่อมมาก แน่นอน .. "

"แสงส่องใจ"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
    

5,011


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย