"ปฎิบัติเพื่อละ ไม่ใช่เพื่อเอา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "ปฎิบัติเพื่อละ ไม่ใช่เพื่อเอา"

" .. การปฏิบัติทุกอย่างของพุทธศาสนา "ไม่ว่าการทำทาน รักษาศีล ภาวนา" พระพุทธองค์ทรงสอนให้ "ทำเพื่อละกิเลส" มิใช่เพื่อเอา "หวังได้นั่นได้นี่" อันทำให้ยิ่งเพิ่มโลภะ โทสะ โมหะ หาใช่พุทธศาสนาไม่

"ทุกวันนี้ไหว้เพื่อเอา เพื่อขอ" ทำบุญเพื่อเอาสวรรค์ นิพพาน หวังผลทั้งชาตินี้ชาติหน้า ซึ่งกลายเป็นพอกกิเลสยาวนาน .. "

"พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    

5,416


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย