"พื้นฐานของพระพุทธศาสนา" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

 วิริยะ12  

.
 "พื้นฐานของพระพุทธศาสนา"

" .. ในทางพระพุทธศาสนา "ท่านพยายามแก้หัดจริตนิสัยของคน ให้เป็นคนเสียสละหรือเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวาง" เฉลี่ยเจือจานเอื้อเฟือเผื่อแผ่แก่บรรดามนุษย์ ตลอดจนถึงสรรพสัตว์ทั่ว ๆ ไป

ฉะนั้น ถ้าทุกคนอุตส่าห์พยายามเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างที่เป็นมาแล้ว "อันนี้เป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนา" ที่เรียกว่า "การทานหรือการให้" .. "

วีระปฏิปทา มหาวีโร
หลวงปู่ศรี มหาวีโร
    

5,379


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย