"ที่พึ่งที่แน่นอน ก็คือใจของเรา" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    2 ก.พ. 2564

.
 "ที่พึ่งที่แน่นอน ก็คือใจของเรา"

" .. ใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญ พระพุทธองค์ท่านจึงพูดว่า ให้หาที่พึ่งของใจ "อัตตาหิ อัตตโน นาโถ" ใครจะเป็นที่พึ่งได้ "ที่เป็นที่พึ่งที่แน่นอน ก็คือใจของเรานี่เอง" ไม่ใช่สิ่งอื่น

พึ่งสิ่งอื่นก็พึ่งได้แต่ไม่ใช่ของที่แน่นอน "เราจะพึ่งสิ่งอื่นได้ก็เพราะเราพึ่งตัวของเรา" เราต้องมีที่พึ่งก่อน จะพึ่งอาจารย์ พึ่งญาติมิตรสหายทั้งหลาย จะพึ่งได้ดีนั้น "เราต้องทำตัวของเราเป็นที่พึ่งให้ได้เสียก่อน" .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
พระโพธิญาณเถร
(หลวงปู่ชา สุภทฺโท)    DT014902

วิริยะ12

2 ก.พ. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5350 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย