"ภาวนามยปัญญา ปัญญาฆ่ากิเลส" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "ภาวนามยปัญญา ปัญญาฆ่ากิเลส"

" .. ทีนี้พูดถึงเรื่องขั้นปัญญา "ปัญญานี้ยิ่งมีหลายขั้น" และวันนี้มีโอกาสที่จะได้เผดียงถึงเรื่องภาวนามยปัญญาให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นนักศึกษาด้วยกัน ได้เข้าใจมาด้วยกันในปัญญา ๓ ประเภท

- "สุตมยปัญญา" ปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟัง ๑
- "จินตามยปัญญา" ปัญญาเกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณา ๑
- "ภาวนามยปัญญา" นี้เป็นปัญญาที่สุดเอื้อมของผู้ไม่ได้ทำ ของผู้ไม่รู้ จะคาดจะด้นจะเดาอย่างไรก็ไม่ถูกแต่เป็นภาวนาล้วน ๆ "คือปัญญานี้เกิดขึ้นจากด้านภาวนาล้วน ๆ"

คือตาของเราจะสัมผัสสัมพันธ์กับรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสต่าง ๆ ก็ตาม ไม่สัมผัสสัมพันธ์ก็ตาม "เรื่องภาวนามยปัญญา ปัญญาจะเกิดขึ้นตามเหตุการณ์ของตนภายในจิตล้วน ๆ อยู่ตลอดไป" จะสัมผัสไม่สัมผัสไม่สำคัญ "ปัญญาประเภทนี้แลเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลส" สุตมยปัญญาฆ่าไม่ได้ จินตามยปัญญาของคนธรรมดาก็ฆ่าไม่ได้ "ภาวนามยปัญญานี้เป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสไปได้โดยลำดับ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1269&CatID=2
   

5,418


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย