"คุณของเมตตา คือความเย็น" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    14 พ.ย. 2563

.
 "คุณของเมตตา คือความเย็น"

" .. คุณของเมตตา คือความเย็น "เมตตามีที่ใด ความเย็นมีที่นั้น" ผู้มีเมตตาเป็นผู้มีความเย็นสำหรับเผื่อแผ่และผู้ยอมรับเมตตาก็จักได้รับความเย็นไว้ด้วย "ผู้มีเมตตาหรือผู้ให้เมตตาเป็นผู้เย็น" เพราะไม่มุ่งร้ายผู้ใด มุ่งแต่ดี มีแต่ปรารถนาให้เป็นสุข เมื่อความไม่มุ่งร้ายมีอยู่ ความไม่ร้อนก็ย่อมมีอยู่เป็นธรรมดา

"ความปรารถนาด้วยจริงใจให้ผู้อื่นเป็นสุข ก็เท่ากับปรารถนาให้ตัวเองเป็นสุข" จะให้ผลเป็นคุณแก่ตนเองก่อน เช่นเดียวกับการมุ่งร้ายต่อผู้อื่น ก็จะให้ผลเป็นโทษแก่ตนเองก่อน จึงควรมีสติรู้ตัวว่า มีความมุ่งร้ายหรือปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีสุขอย่างไร

ถ้ารู้สึกว่ามีความไม่ปรารถนาดีเกิดขึ้นในใจ ก็ให้พยายามทำความรู้ตัวว่า "ความร้อนรนในใจขณะนั้นหาได้เกิดจากผู้อื่นไม่ แต่เกิดจากใจตนเอง" และให้พยายามเชื่อว่า แม้ทำความรู้สึกไม่ปรารถนาดีให้ลดน้อยลงได้ .. ก็จะทำความร้อนภายในใจลดน้อยลงได้ด้วย

"ทำความปรารถนาไม่ดีหมดสิ้นได้ .. ก็จะทำความร้อนใจที่เกิดแต่เหตุนี้ให้หมดสิ้นได้ด้วย" ความปรารถนาไม่ดีจึงเป็นโทษแก่ตนเองก่อนแก่ผู้อื่น .. "

"รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11913


• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• วิธีให้เพื่อการครองใจ - พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• ...ให้สังเกตดูว่า...(หลวงปู่อุทัย)

• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย