"แก่นบุญแก่นบาปอยู่ที่จิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    27 ก.ย. 2563


 "แก่นบุญแก่นบาปอยู่ที่จิต"

" .. เพราะอะไรจึงว่า "แก่นบุญแก่นบาปอยู่ที่จิต" เพราะจิตเป็นใหญ่กว่าโลกทั้งหมด จิตน่ะคุ้ม ครองตัวเรา "โลกจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะจิต" แต่ละจิต ๆ นั้นเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา "ถ้าจิตไม่มีเสียแล้วโลกไม่มี คนของเราไม่มืสัตว์ก็ไม่มี" แต่มันยากที่จิตมีนะชี คนเราจึงค่อยมี สัตว์จึงค่อยมี

"ที่วุ่นวายอยู่ในโลกเรานี้ ก็เพราะจิตไม่ได้สงบ อบรมจิตไม่ถึง มันจึงยุ่ง" ถ้าต่างคนต่างฝึกฝนอบรมจิตของตน ควบคุมจิตของตนได้แล้วมันจะมีเรื่องอะไร "พระอริยเจ้าแต่ก่อนท่านอยู่ด้วยกันตั้ง ๔๐๐-๕๐๐ องค์ ก็ไม่มีทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกัน" คนเราสมัยนี้อยู่ด้วยกัน ๒ คนขึ้นไปก็มีเรื่อง "มากคนก็มากเรื่อง เพราะไม่มีใครควบคุมจิตของตนได้นะชี" .. "

"พุธศาสนาสอนที่ใจ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 DT014902

วิริยะ12

27 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5264 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย