"สติ แม่ของกุศล" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

 วิริยะ12  

 "สติ แม่ของกุศล"

" .. เมื่อ "สติ" ของเราหนาแน่น ไม่ย่อหย่อน "สมาธิ" ของเราก็แข็งขึ้น ใจก็เที่ยง
"สติ" จึงเป็นตัวเหตุ เป็นตัวอุปการีที่อนุเคราะห์ ส่งเสริมให้ "สมาธิ" ของเราเจริญขึ้น

"สติ" จึงเปรียบเหมือนกับ พ่อแม่ของเรา "เราจะต้องเลี้ยงดูไว้เสมอ"
"สติ" นั้นท่านเรียกว่า "มาติกากุสลา แปลว่า แม่ของกุศล" .. "

ท่านพ่อลี ธัมมธโร    

5,396


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย