"ที่พึ่งที่อาศัยของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    21 มิ.ย. 2560

 "ที่พึ่งที่อาศัยของใจ"

" .. "การบำเพ็ญจิตตภาวนา ก็เพื่อ ใจจะมีที่อาศัย ใจจะมีที่ยึด ใจจะมีเรือนของใจเป็นที่อาศัย" ใจย่อมมีความร่มเย็น เพราะมีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะ

ฉะนั้น "การสร้างที่พึ่งสำหรับใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก" อย่างน้อยก็ให้เสมอกันกับสิ่งภายนอกที่กายต้องอาศัย มากกว่านั้นก็เป็นไปตามวัย ยิ่งวัยแก่เข้ามามากเพียงไร ก็ยิ่งจะเสาะแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้น

"ใจเมื่อได้รับการอบรมโดยสม่ำเสมอ ย่อมจะมีความเจริญ มีความผาสุกร่มเย็น มีความผ่องใส มีความสงบเย็น เป็นที่แน่ใจแก่ตนเองขึ้นโดยลำดับ" จนกระทั่งแน่ใจจริง ๆ สิ่งภายนอกอะไรจะได้จะเสียไป ไม่สำคัญ เมื่อจิตมีที่ยึดมีหลักเกณฑ์ภายในตัวแล้ว .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

21 มิ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5320 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย